4672  Izvir Okno
6976  Izvir Krupe
5143  Izvir Lahinje